Nawigacja

 • Sukces na Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej

  27 listopada 2015 r. w Zalewie odbył się Festiwal Piosenki Anglojęzycznej. Występy reprezentantów naszej szkoły po raz kolejny okazały sie sukcesem. Drugi rok z rzędu nagrodę Grand Prix otrzymała Wiktoria Rachwał, uczennica klasy szóstej. Ponadto w kategorii duetów szkoły podstawowej Wiktoria razem z koleżanką z klasy zajęła pierwsze miejsce.

  Równie dobrze zaprezentowały się przedstawicielki gimnazjum. W kategorii solistów uczennica klasy pierwszej zdobyła trzecie miejsce.

  Gratulujemy sukcesów!

  Uczestniczki do konkursu przygotowywały sie pod okiem pana Wojciech Pachniewskiego, nauczyciela języka angielskiego.

 • Andrzejki szkolne

  Andrzejki     26 listopada 2015r. w naszej szkole odbyła sie zabawa andrzejkowa. Wzięły w niej udział klasy 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum. Oprócz tradycyjnej dyskoteki zorganizowano konkurs na najlepszy układ taneczny. Ponadto każda z klas przygotowała drobny poczęstunek dla uczestników zabawy oraz tradycyjne wróżby. Uczniowie bawili się świetnie i w dobrych humorach wrócili do domów.

 • Biegi sztafetowe

  19.11.2015

  W czwartek 19 listopada 2015 roku w Zalewie odbyły się biegi sztafetowe dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych na dystansie 4 x 800 metrów. Reprezentacja dziewcząt zajęła drugie miejsce, a chłopcy wygrali w pięknym stylu. Zawodników przygotowywał Ryszard Zakrzewski.

   

  Galeria zdjęć

 • Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ofertowego na dostawę oleju opałowego do obiektów Zespołu Szkół w Borecznie.

  Boreczno 13.11.2015r.           

        Po przeprowadzeniu 13.11.2015r. przetargu ofertowego na dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Borecznie na wykonawcę zamówienia wyłoniona została firma „Naftomax” Sp. z o.o. Tyrowo, 14-100 Ostróda.

        Umowa z wykonawcą zamówienia zostanie podpisana 20.11.2015r. w siedzibie zamawiającego.

       

         

          Dyrektor Zespołu Szkół w Borecznie

   

              Andrzej Nowicki

 • Narodowe Święto Niepodległości

  flaga

  10 listopada odbył się apel z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość przygotował pan Piotr Przyczyna. Uczniowie zaprezentowali krótki rys historyczny walki o odzyskanie niepodległości i zaśpiewali kilka patriotycznych pieśni.

 • Przetarg

  09.11.2015

  Boreczno 09.11.2015r.

   

   

        Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ofertowego na dostawę oleju opałowego do obiektów Zespołu Szkół w Borecznie.

        Dyrektor Zespołu Szkół w Borecznie informuje, że dwóch dostawców:

  1. Boss19 Spółka z o.o.

  ul. Młodkowskiego 40A

  11-700 Mrągowo

   

  2.Naftomax Spółka z o.o.

  Tyrowo 1A

  14-100 Ostróda

  złożyło oferty zawierające taką samą cenę brutto  1000l oleju opalowego.

        W związku z powyższym zamawiający wezwał Firmy do złożenia dodatkowych ofert do 13.11.2015r. do godz. 900 .

        Firma Boss19 została zobowiązana do dostarczenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

   

          

  Dyrektor Zespołu Szkół w Borecznie

  Andrzej Nowicki

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "Przetarg na Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Borecznie"

   

  Plik do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  27.10.2015r.

   

  "Przetarg na Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół
  w Borecznie"

   

   

  Zamawiający:

  Zespół  Szkół  w  Borecznie

  Boreczno 22

  14-230 Zalewo
   Tel.(89) 7588614 , fax. (89) 7588614

       

    Boreczno dnia, 27.10.2015r.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:

  „Zakup i dostawę  oleju  opałowego  lekkiego  do  obiektu  Zespołu  Szkół  w  Borecznie”

           

   

   

   

  Zatwierdzam:

  Dyrektor Zespołu Szkół

  w   Borecznie

  Andrzej Nowicki

   

   

   

  Dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Borecznie  zaprasza  do  udziału  w  przetargu  nieograniczonym  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

  1. Przedmiot zamówienia

         1)  przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest:

  „ Dostawa  oleju  opałowego  lekkiego  w  ilości  35 000  litrów do  kotłowni  Zespołu  Szkół  w  Borecznie”
  2)      Olej  opałowy  lekki L – 1  według  Polskiej  Normy  PN C – 96024  powinien  spełniać   parametry nie gorsze niż :

        1)  gęstość  w  150 C , max  -    0,860g/cm3,

        2)  wartość opałową, min.    -    42,6MJ/kg,

        3)  temperatura zapłonu, min. -    560 C,

        4)  lepkość kinematyczna     -    6,00mm2/s,

        5)  skład frakcyjny:

          -  do 2500  C  destyluje, max. -    65% (V/V),

          -  do 3500  C  destyluje, min.  -    85% (V/V) ,

        6)  temperatura płynięcia, max.     -    - 200  C,

        7)  pozostałość po koksowaniu z 10%

              pozostałości  destylacyjnej, max.  -    0,3% (m/m),

        8)  zawartość  siarki, max.    -    0,2% (m/m),

        9)  zawartość  wody, max.   -    200mg/kg,

        10) zawartość zanieczyszczeń stałych, max.   -    24mg/kg,

        11) pozostałość po spopieleniu, max.  -    0,01% (m/m),

        12) barw - czerwona,

    3)  dostawy  oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień     składanych  telefonicznie potwierdzonych faxem przez Zamawiającego  u Dostawcy, w terminie  dwóch dni od daty telefonicznego złożenia zamówienia. Wykonawca dołączy atest  na olej  opałowy przy każdej dostawie.

     4)  Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych i wariantowych.

  2.      Termin  wykonania  zamówienia.

  1)  termin realizacji zamówienia  -  dzień podpisania umowy  do  31.05. 2016r.  sukcesywnie wg.  telefonicznego  zgłoszenia zapotrzebowania,

          2)  olej należy dostarczyć do obiektu w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia    

     Zamawiającego.    

  3.      Opis  sposobu  obliczania  ceny.

  1.  Na  cenę  ofertową  brutto  za 1000 litrów (jednostka  w  której producent określa cenę  hurtową) oleju  składa  się  :

  a)  cena  sprzedaży  netto  publikowana  na  stronie  internetowej  producenta  na 
  dzień 27.10.2015r.  przyjęta  w  celu  obliczenia  ceny  oferty,

  b)  marża wykonawcy  lub  upust wykonawcy  netto  stały/a  przez  cały  okres  realizacji zamówienia, zawierający/a  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia,    w tym  koszty  dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne  koszty  wynikające  z  realizacji przedmiotu zamówienia,

  c)  podatek VAT.

  4.      Kryteria  oceny  ofert.

  1)  przy  wyborze  oferty  Zamawiający  kierować  się  będzie  kryteriami:

          a)  cena  zawierająca również  koszty  transportu – 100%

  2)  cena  w  skali  0-100 punktów

          a) najniższa cena- 100 pkt,

          b) pozostała  proporcjonalnie wg wzoru:

    najniższa cena x 100 pkt

            ---------------------------------   x  100% ( waga kryterium)

    cena oferty rozpatrywanej

  3)  za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów.

   

  5.      Termin  związania  ofertą.

  Wykonawcy  pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.    

  6.      Miejsce  i  termin  składania  ofert.

  1)  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.  w sekretariacie  Zespołu Szkół w Borecznie  w terminie  do  09.11. 2015r.  do  godziny  9 00,

  2)  oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania,

  3)  oferta zostanie odrzucona bez rozpatrywania, gdy:

        a)  jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

         b)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

  7.      Miejsce  i  termin  otwarcia  ofert.

  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  09.11. 2015r. o godzinie 1000 w  Zespole  Szkół  w  Borecznie  w gabinecie dyrektora szkoły.

  8.      Wybór  oferty.

  1)  wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo  zamówień  publicznych,

  2)  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można  będzie dokonywać  wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej marży handlowej, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych

   9.  Tryb  ogłoszenia  wyników

  1)      wszyscy  wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wyborze oferty

  2)      wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie
  i miejscu podpisania umowy.

    10.  Opis przygotowania oferty.

  1)      oferta winna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej   SIWZ  wraz z niezbędnymi załącznikami wnikającymi ze  SIWZ,

  2)      w przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem prze osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta,

  3)      złożone oferty winny być  zgodne z wymogami SIWZ,

  4)      każdy wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę,

  5)      każdy wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
  i złożeniem oferty. Wymaga się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy,

  6)      oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela   lub przedstawicieli wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika to z załączonych dokumentów do oferty,

  7)      miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winno być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,

  8)      ofertę wraz z załącznikami należy umieścić  w zamkniętej i zabezpieczonej  przed przypadkowym  otwarciem kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego z umieszczeniem na niej zapisem „Dostawa oleju opałowego”,

  9)      wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się
  z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia. Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty, koperta zawierająca ofertę zostanie odesłana bez otwierania do wykonawcy,

  10)  strony powinny być ze sobą trwale połączone tak, aby  nie mogły ulec dekompletacji.

  11.    Warunki wymagane  od  oferentów ubiegających  się  o  zamówienie.

  Wykonawca winien spełniać poniższe  warunki:

  a)      uprawniony musi być dopuszczony do występowania w obrocie  prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

  b)    nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 Prawa zamówień publicznych.

  12.    Dokumenty  wymagane  od  wykonawców  ubiegających  się  o  zamówienie.

  Celem potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w pkt 12 SIWZ należy przedstawić następujące dokumenty:

  a)      podpisane oświadczenie zgodnie z wymogami art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do SIWZ).

  b)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

  c)    oświadczenie z art. 24 o niepodlegania wykluczeniu z postępowania.

  13.    Wadium     

            Zamawiający nie wymaga wadium  jako warunku udziału w postępowaniu.

  14.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy     

          1)   Zamawiający  nie  wymaga  finansowej  formy  zabezpieczenia.

          2)  Za  nieterminowe  wywiązywanie  się  Wykonawcy z  realizacji  zamówienia    Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  stosowania  kar  umownych   określonych  w  umowie ( załącznik  nr 2 do  SIWZ).

  15.  Warunki  umowy:

  1)  wszelkie postanowienia  zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,

  2)  umowa zostanie zawarta na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,

  3)  o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę odrębnym pismem,

  4)  umowa zostanie zawarta  pomiędzy Zespołem Szkół w Borecznie, a wybranym wykonawcą reprezentowanym przez  upoważnione osoby, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami ( wypis z KRS, umowa spółki cywilnej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

  16.  Pouczenie  o   środkach ochrony  prawnej

  1)      Wobec  czynności  podjętych  przez  Zamawiającego  w  toku  postępowania  oraz w  przypadku  zaniechania  przez  Zamawiającego  dokonania  czynności, których  podjęcie  nakazują  Zamawiającemu  przepisy  prawa, Wykonawca  może  złożyć  protest.

  2)      Termin  do  wniesienia  protestu  wynosi  7  dni  od  dnia, w  którym  Wykonawca  powziął  lub  mógł  powziąć  wiadomość 
  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego  wniesienia, z  zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.

  3)      Od  oddalenia  lub  odrzucenia  protestu  przysługuje  odwołanie. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych  w  terminie  5  dni  od  dnia  doręczenia  rozstrzygnięcia  protestu  lub  upływu  terminu  rozstrzygnięcia, informując  jednocześnie  Zamawiającego  o  wniesieniu  odwołania.

  17.  Udzielenie wyjaśnień  do SIWZ.

  Wyjaśnień  udziela  Pan  Andrzej Nowicki  pod  numerem  telefonu  897588614.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zał. Nr 1 do SIWZ

  O F E R T A

   ...................................................................................................................................

   

  ………………………………………………………………………………………

  ( nazwa oferenta )

  składa  ofertę  na  „ Dostawę  oleju  opałowego  lekkiego  do  Zespołu  Szkół  w Borecznie”

   

   

   

  Opis przedmiotu zamówienia

   

   

   

  Ilość w litrach

  Cena hurtowa producenta netto

  (zł/1000 l)

  na dzień

  27.10.2015r.

  przyjęta do celów oceny oferty

   

   

   

  Marża (M) lub upust (U)  netto

  zł/1000l

   

   

   

  Cena sprzedaży netto

  zł./ 1000l

   

   

   

   

  VAT

   

   

   

   

   

   

   

  Cena sprzedaży (cena ofertowa) brutto zł/1000 l

   

  Q

   

   

  CH

   

  M

   

  U

   

  Cs=CH+M

  lub

  Cs=CH-U

   

  %

   

  zł.

   

  Csb=Cs+VAT

   

  Olej  opałowy lekki

   

   

  1000

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cena ofertowa (cena sprzedaży brutto) przedmiotu zamówienia wynosi ………………zł.

  za  1000 litrów oleju opałowego lekkiego (całość zamówienia opiewa na 35000 l).

  (wskazana marża handlowa lub upust jest stały przez cały okres realizacji zamówienia, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją umowy).

  Oświadczamy, iż spełniamy warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.    Prawo zamówień  publicznych tj:

     -  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

     -  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

     -  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

     -  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia. 

  W  pełni  akceptujemy  warunki   Zamawiającego  określone  w  SIWZ.

   

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zał. Nr 2  do  SIWZ

  UMOWA NR……../2015

  NA  DOSTAWĘ  OLEJU  OPAŁOWEGO

  W   dniu ………………. r. pomiędzy  Zespołem Szkół w Borecznie zwanym dalej  „Zamawiającym”  reprezentowanym przez:

  Dyrektora  Zespołu Szkół w Borecznie 

  przy  kontrasygnacie:

  Głównego księgowego –

  a   ………………………………………………………………………………………………

  reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………

  zwanym  dalej „Dostawcą”, wybranym w trybie art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) , została zawarta

  umowa  o następującej treści:

  § 1.

  Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego w łącznej

  ilości  ok. 35 000 litrów  do  budynku  Zespołu Szkół w Borecznie.

  § 2.

  1. Termin  realizacji  dostawy  ustala się:

  -  rozpoczęcie – dzień podpisania umowy;

  -  zakończenie  31  maja 2016r.

  2. Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane na podstawie zamówień składanych telefonicznie  potwierdzonych faxem  przez  Zamawiającego u  Dostawcy, w  terminie  dwóch dni od daty telefonicznego złożenia  zamówienia.
   

  § 3.

  1.  Zamówiony olej lekki Dostawca będzie dostarczał własnym transportem.

  2.  Dostawca zobowiązany jest dostarczyć olej opałowy lekki posiadający aktualne atesty, które należy załączyć do każdorazowej dostawy.

   

  § 4.

  1. Za dostarczony olej opałowy lekki Zamawiający zapłaci należność w kwocie ustalonej na podstawie ilości dostarczonego oleju i ceny określonej w pkt 2- liczonej proporcjonalnie do ilości oleju.

  2. Cena 1000 litrów oleju opałowego lekkiego składać się będzie z następujących elementów:

         - aktualna cena producenta netto (zł./1000 l) umieszczona w oficjalnym cenniku hurtowym paliw  obowiązującym na dzień dostawy, publikowanym na oficjalnych stronach internetowych producenta oferowanego oleju opałowego,

        -  plus stała marża handlowa lub minus upust ( stały/a/ przez cały okres realizacji zamówienia, zawierający wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfiką i umową) …………. doliczona lub odliczona do dostawy jednostkowej 1000 l

           Do  ceny  dolicza  się  23% VAT.

               § 5.

  1. Należność za wykonaną dostawę  będzie realizowana z konta Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Dostawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

  § 6.

  1. W  przypadku niewykonania umowy lub nieterminowego wykonania Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanego zamówienia uzgodnionego na dany dzień.

  § 7.

  1. W przypadku zwłoki, co najmniej  4 dni w dostawie oleju opałowego lekkiego Zamawiający może  rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

  § 8.

  1. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.

   

  § 9.

  1. W  sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.155 ze zm.)

  § 10.

  1. Ewentualne spory, które mogą wynikać ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy.

  § 11.

  1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

   

   

  Dostawca          Zamawiający  

   

 • Dzień Edukacji Narodowej

  14.10.2015

  13 października w Zespole Szkół w Borecznie odbyły sie uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

  Wydarzenie składało się z dwóch części. Pierwsza z nichc poświęcona była uczniom klasy pierwszej szkoły podstawowej, którzy w trakcie uroczystości pasowania oficjalnie stali sie uczniami szkoły. Najmłodsi uczniowie przedstawili przygotowany pod kierunkiem swojej wychowawczyni, p. Marii Potorskiej, występ artystyczny. Następnie pan dyrektor oficjalnie pasował ich na uczniów Zespołu szkół w Borecznie. Na koniec "pierwszaki" otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

  Druga część obchodów przeznaczona była dla starszych uczniów. Swoją obecnością uświetnił ją burmistrz Zalewa, pan Marek Żyliński. Obecni byli też zaproszeni goście. Po krótkim wstepie pana dyrektora głos zabrał pan burmistrz. Złożył wszystkim nauczycielom serdeczne zyczenia i podziękowania za trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży. Następnie wręczył nagrody burmistrza Zalewa panu dyrektorowi, pani Irenie Wółkiewicz, pani Monice Szczypskiej i panu Ryszardowi Zakrzewskiemu. Kolejnym elementem było wręczenie nagród dyrektora szkoły pracownikom szkoły. Na koniec uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zaprezentowali swój program artystyczny. Szczególnie ciekawy okazał sie występ klasy drugiej SP, która przygotowywała sie pod okiem swojej wychowawczyni, p. Sylwii Gawryś.

  Szczegółowa relacja i galeria zdjęć z uroczystości już wkrótce pojawią się na stronie internetowej szkoły.

   

 • Regulamin wypożyczania podręczników

  library

  Poniżej przedstawiamy regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników dla uczniów naszej szkoły. Wersję do druku, wraz z odpowiednim zarządzeniem dyrektora szkoły, pobrać można z działu dokumenty.

   

  REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

  w Zespole Szkół w Borecznie

  Podstawa Prawna:

  Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

   

  Regulamin jest integralną częścią Regulaminu Ogólnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

  1. Podręczniki wypożyczane są uczniom  na okres ich wykorzystania tj.ok.3 m-cy uczniom klas I - III, a pozostałym na okres roku szkolnego.
  2. Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej, co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika.
  3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.
  4. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. (Wartość materialna podręczników będzie ustalona na podstawie protokołów otrzymanych przez szkołę  z MEN).
  5. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
  6. Podręczniki należy szanować, a w szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp..
  7. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.
  8. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
  9. Wypożyczający podpisuje u wychowawcy zapoznanie się z regulaminem (w przypadku uczniów klas I – III - rodzic) , które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.

   

  Dyrektor:         

  Andrzej Nowicki         

 • Doradztwo zawodowe

  W dziale linki umieszczono link do strony Krajowego Ośrodka Wspierania Zawodowego i Ustawicznego (KOWEZiU). Uczniowie i rodzice mogą tam odnaleźć wiele pożytecznych informacji dotyczących wyboru ścieżki zawodowej absolwentów gimnazjum. Wkrótce również na stronie naszej szkoły pojawiać się będą materiały związane z tą tematyką.

 • XI Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Zalewa 2015.

  01.10.2015

  Pierwszego października 2015 roku na tzw. „Hubertówce” odbyły się XI Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Zalewa 2015. Na zaproszenie organizatorów przyjechały tłumnie następujące szkoły: Zespół Szkół z Zalewa, Zespół Szkół z Dobrzyk, Szkoła Podstawowa z Bart oraz gospodarz Zespół Szkół z Boreczna. Gościnnie przyjechał Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny z Idzbarka oraz uczniowie z Miłomłyna ze szkoły podstawowej i gimnazjum. To rekordowa ilość szkół (sześć). W zmaganiach wzięło ponad 200 uczestników dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych i podstawowych. Pogodę mieliśmy słoneczną, wręcz wymarzoną do biegania. Na każdego uczestnika po skończonym biegu czekał jogurt oraz kiełbaska i świeża bułeczka którą można było upiec przy ognisku. Dla spragnionych przygotowana była gorąca herbata.

  Dekoracji zwycięzców dokonali Burmistrz Zalewa Marek Błażej Żyliński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek oraz Radny Zalewa Andrzej Małachowski.

  Organizatorzy dziękują sponsorom za nagrody i pomoc w przygotowaniu tego przedsięwzięcia. Bez nich nie byłoby drewna na ognisko, herbaty, termosów, jogurtów czy bułek. Dziękujemy! Wspomogli nas instytucje, firmy oraz osoby prywatne: Burmistrz Zalewa, Leszek Lubiejewski właściciel firmy Dolux-m z Boreczna, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie, firma NET SYSTEM z Ostródy, p. Andrzej Małachowski.

  Zawody okazały się wielkim sukcesem sportowym uczniów z Boreczna oraz organizacyjnym. Nasi uczniowie wygrali drużynowo trzy z czterech konkurencji biegowych.

   

  Wyniki drużynowe

  • IV miejsce dziewcząt szkół podstawowych: 600 metrów,
  • I miejsce chłopcy szkół podstawowych: 800 metrów,
  • I miejsce dziewcząt szkół gimnazjalnych 1000 metrów,
  • I miejsce chłopców szkół gimnazjalnych 1500 metrów.

    

   Wyniki indywidualne

   Szkoła Podstawowa IV-VI dziewczęta

  • IV miejsce Wiktoria Rachwał

   Szkoła Podstawowa IV-VI chłopcy

  • II miejsce Kacper Szarecki
  • III miejsce Mateusz Liwenda

   Gimnazjum I-III dziewczęta

  • I miejsce Ewa Burlińska
  • IV miejsce Grażyna Piłat
  • V Karolina Wiśniewska
  • VI miejsce Weronika Zalman

   Gimnazjum I-III chłopcy

  • I miejsce Arkadiusz Wiśniewski
  • III miejsce Krystian Liwenda
  • IV miejsce Darian Długiski
  • VIII miejsce Jakub Zalman

   Organizatorzy

   Monika Szczypska

   Ryszard Zakrzewski

   

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Zalewa 2015.

 • Statut Zespołu Szkół w Borecznie

  Na stronie został umieszczony zaktualizowany statut Zespołu Szkół w Borecznie. Zapraszamy do lektury w dziale dokumenty.

 • Deklaracja wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym

  document

  Poniżej zamieszczamy formularz deklaracji wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym. Wypełnioną deklarację należy złożyć nie później niż do 30 września.

  Deklaracja wyboru języka.doc

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

  Back to school #back#school#kids#pen#pecil#color #colors#desk#daly3d #qatar #doha #instaqatar #instadoha #iphone5 #instaday #instbien #instabien #instafeel #instaschool#instapen#* 1 września odbył się apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Pan dyrektor przywitał zgromadzonych uczniów, nauczycieli oraz gości, życzył wszystkim sukcesów i wytrwałości w dążeniu do nich. Po uroczystości uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

  *(źródło zdjęcia:flickr.com https://www.flickr.com/photos/daly3d/)

 • Zajęcia sportowe.

  Zapraszamy na zajęcia sportowe w Borecznie w okresie wakacyjnym. Aby uzyskać informacje kliknij tu.yes

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

  26 czerwca 2015 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W czasie uroczystego apelu, który zorganizowano w szkolnej sali gimnastycznej, pan Dyrektor wręczył nagrody i świadectwa uczniom, którzy wyróżniali się w nauce. Pozostali uczniowie otrzymali swoje świadectwa w klasach, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

 • Wyprawka 5-6 latka na rok szkolny 2015/2016

  WYPRAWKA 5 – 6 LATKA

  TECZKA Z GUMKĄ A-4 1 SZT.

  RYZA PAPIERU KSERO

  BLOK TECH BIAŁY A4- 1 SZT.

  BLOK TECH KOLOR A4- 1 SZT.

  BLOK TECHNICZNY BIAŁY A3- 1 SZT.

  BLOK TECHNICZNY KOLOROWY A3-1 SZT.

  ARKUSZ SZAREGO PAPIERU

  ARKUSZ BRYSTOLU BIAŁEGO I KOLOROWEGO

  WYCINANKI SAMOPRZYLEPNE

  BIBUŁA KOLOROWA - 5 SZT.

  FARBY  PLAKATOWE

  KREDKI  ŚWIECOWE BAMBINO

  KREDKI OŁÓWKOWE

  MAZAKI

  PLASTELINA  12 LUB 18 KOLORÓW (ASTRA)

  NOŻYCZKI

  OŁÓWEK 1 SZT.

  GUMKA

  TEMPERÓWKA

  KLEJ - 2 SZT. W SZTYFCIE

  KAPCIE ZAPINANE LUB WSUWANE + WORECZEK

  RĘCZNIK

   

   

  WSZYSTKIE RZECZY DZIECKA POWINNY BYĆ PODPISANE!

  wersja do pobrania/wydruku: WYPRAWKA 2015/2016.doc

 • Dzień projektów

        16 czerwca w naszej szkole odbył sie Dzień Projektów. Uczniowie klasy drugiej gimnazjum przedstawili efekty swojej pracy w ramach dimnazjalnego projektu edukacyjnego. Cztery grupy pracowały ciężko od początku roku szkolnego pod okiem swoich opiekunów: p. Ireny Wółkiewicz, p. Brygidy Żabkiewicz, p. Ryszarda Zakrzewskiego i p. Wojciecha Pachniewskiego. Tematy projektów były niezwykle ciekawe a prezentacje nie ograniczały się tylko do teorii. Wszystkiemu przyglądał się pan dyrektor oraz uczniowie klasy pierwszej gimnazjum, którzy projekt edukacyjny realizować będą w przyszłym roku. Prace uczniów już wkrótce będzie można obejrzeć na stronie internetowej szkoły.

  Prace uczniów klikni tuenlightenedenlightenedenlightened

 • Gratulujemy Sandrze z klasy I Gimnazjum zdobycia pierwszego miejsca, oraz Marii z klasy szóstej SP II miejsca w Konkursie. Więcej szczegółów na stronie zszalewo.edupage.org

   

 • Podręczniki dla Gimnazjum

  UWAGA! Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klasy I gimnazjum, poza religią, są darmowe (objęte dotacją MEN).

  Klasa

  Przedmiot

  Podręcznik

  Zeszyt ćwiczeń

   

  Klasa I Gimnazjum

  I

  Religia

  W drodze do Emaus - seria ”Jezus uczy i zbawia” ks. Zbigniew Marek wyd.WAM
  Nr dop. AZ-31-01/10-KR-2/12

  Uwaga! Wydanie nowe 2012.

  W drodze do Emaus - seria ”Jezus uczy i zbawia”- zeszyt ucznia
   ks. Zbigniew Marek wyd.WAM
  AZ-31-01/10-KR-2/12

  Uwaga! Wydanie nowe uzupełnione 2013.

   

  I

  Język polski

  „Opisać Świat”

  Pod redakcją Macieja Szulca

  Nowa Era


  Nr dopuszczenia w przygotowaniu MEN

  Język polski. Klasa 1. Zeszyt ćwiczeń. Kształcenie językowe

   

  Autor: Joanna Kuchta

   

  I

  Historia

  S. Roszak „Śladami przeszłości 1” Nowa Era

  NR dop. 60/1/2011/z1

  Zeszyt ćwiczeń

  J. Durka, D. Hoszman, J. Janicka, T. Maćkowski

  Nowa Era

   

  I

  Język niemiecki

  Meine Deutschtour. Podręcznik Część 1

  Ewa Kościelniak-Walewska

  Wyd. Nowa Era

  nr. dop. 746/1/2015

  Meine Deutschtour. Część 1. Zeszyt ćwiczeń

   

   

  I

  Język angielski

  New English Plus 1

  Ben Wetz , James Styring, Nicholas Tims, Jenny Quintana, Alicja Gałązka

  wyd. Oxford

  Nr dop. 732/1/2015

  New English Plus 1. Materiały ćwiczeniowe. Wersja podstawowa

   

   

  I

  Biologia

  Maria Kłyś, J Stawarz

  „Świat biologii” 2

   Wyd.Nowa Era

  Nr dop. 92/1/2009/2015

   

    „Świat biologii” 2

   

  I

  Chemia

  Jan Kulawik, Teresa Kulawik , Maria Litwin

  „Chemia Nowej Ery” cz.1

  wyd. Nowa Era

  NR dop. 49/1/2009/2014

   

           Bez ćwiczeń

   

  I

  Geografia

  Podręcznik do geografii dla pierwszej gimnazjum „ Puls Ziemi”, Roman Malarz,

  Nowa Era

  NR dop. 5/1/2009/2015

   

   

  I

  Fizyka

  „To jest fizyka” podręcznik dla gimnazjum cz. 1, Marcin Braun, Weronika Śliwa

  Nowa Era

  73/1/2009/2015,

   

  „To jest fizyka” podręcznik dla gimnazjum cz. 2, Marcin Braun, Weronika Śliwa

  Nowa Era

  NR dop. 73/2/2009/2015 

   

   

  I

  Matematyka

    Podręcznik do matematyki dla pierwszej gimnazjum „ Matematyka z plusem”

  Małgorzata Dobrowolska

  GWO

  Nr 168/1/2015/z1

   

   

  I

  Informatyka

  Informatyka dla Ciebie. Podręcznik dla gimnazjum

  P.J. Durka

  Wyd. Nowa Era

  nr dop. 181/2009

   

   

   

   

   

  I

  Plastyka

  „Sztuka tworzenia” Natalia Mrozkowiak,

  Wyd. Nowa Era

  Nr dop.725/2014

   

  Bez ćwiczeń

   

  Klasa II Gimnazjum

  II

  Religia

  W drodze do Emaus-seria
  „Jezus działa i zbawia”
  ks. Zbigniew Marek wyd. WAM
  Nr dop. AZ-32-01/10-KR-12/13

  Uwaga! Wydanie nowe (czerwiec 2013)!

  W drodze do Emaus-seria
  „Jezus działa i zbawia”- zeszyt ucznia.
  ks. Zbigniew Marek wyd. WAM

  AZ-32-01/10-KR-12/13
  Uwaga! Wydanie nowe (czerwiec 2012)!

   

  II

  Język polski

  A. Łuczak, E. Prylińska, „Język polski 2”
  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
  NR dop. 63/2/2010

  Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2
  Nowa wersja
  Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska
  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

   

  II

  Historia

  S. Roszak „Śladami przeszłości 2”

   Nowa Era

  NR dop. 60/2/2010

  Zeszyt ćwiczeń

  Grzegorz Wojciechowski

  Nowa Era

   

  II

  Język niemiecki

  „www. weiter deutsch-2“- (kurs kontynuacyjny)

  Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

  wyd. PWN Warszawa 2010 r.

  NR dop. 9/2/2010

  Zeszyt ćwiczeń

  “www. weiter deutsch 2”

  M, Kozubska, E. Krawczyk,

   L. Zastapiło

  PWN 2010 r.

   

  II

  Język angielski

   

   Upbeat 2 - wydanie uaktualnione: I. Freebairn, J. Bygrave, J. Copage, R. Fricker

  Wyd. Pearson – Longman

  Nr dop. 25/2/2011/z1

  Upbeat 2 - wydanie uaktualnione – Language builder: I. Freebairn, J. Bygrave, J. Copage, T. Siuta

  Wyd. Pearson – Longman

   

  II

  Matematyka

  „Matematyka wokół nas” Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak – Jurkiewicz,
  WSiP nr dop. 62/2/2009

  Zbiór zadań i testów dla drugiej gimnazjum „ Matematyka wokół nas”, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak – Jurkiewicz  WSiP

   

   

  II

  Biologia

  Małgorzata Jefimow

  „Puls Życia” 2

  wyd. Nowa Era

  rok wydania od 2009 r.

  NR dop. 58/2/2009

   

      Bez ćwiczeń

   

  II

  Chemia

  Jan Kulawik, Teresa Kulawik , Maria Litwin

  „Chemia Nowej Ery” cz.2

  wyd. Nowa Era

  rok wydania od 2009 r.

  NR dop. 49/2/2009

   

          Bez ćwiczeń

   

  II

  Fizyka

  „To jest fizyka” podręcznik dla gimnazjum cz. 3

  Marcin Braun, Weronika Śliwa

  Nowa Era

  NR dop. 73/3/2010

  Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum

  „To jest fizyka” cz.3

  Nowa Era

   

  II

  Geografia

  Podręcznik do geografii dla drugiej  gimnazjum „ Puls Ziemi”,

  Bożena Dobosik,  Adam Hibszer, Józef Soja,

   Nowa Era

  NR dop. 5/2/2010

  Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy drugiej gimnazjum, Ewa Jaworska, Kamila Skomoroko

   

  Nowa Era

   

  II

  Zajęcia techniczne

  „Technika w praktyce. Zajęcia żywieniowe”.

  Materiały edukacyjne do zajęć technicznych dla gimnazjum

  Katarzyna Wilczek, Ewa Uljasz,

  Nowa Era

   

   

  ------------------------------------

   

  II

  WOS

  I. Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski „Dziś i jutro” cz. 1 Podręcznik  z ćwiczeniami do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Nowa Era NR dop. 77/1/2009/2015

   

   

  ------------------------------------

   

  II

  Muzyka

  „Muzyka” kl. I-III G

  Małgorzata Rykowska

  Zbigniew Szałko

  Wydawnictwo Operon 2009 r.

  NR dop. 166/2009

  Bez ćwiczeń

   

  II

  Informatyka

  B. Kwaśny, A. Szymczak, M. Wiłuń  „Informatyka w ćwiczeniach” Podręcznik do informatyki dla gimnazjum” Wydawnictwo Szkolne PWN
  nr dop. 114/2009

   

   

   

  Zajęcia artystyczne

  --------------------------------

   

   

  Klasa III Gimnazjum

  III

  Religia

   W drodze do Emaus-seria
  „Jezus prowadzi i zbawia”
   ks. Zbigniew Marek
  wyd. WAM
  Nowa podstawa programowa

  Nr dop. AZ-33-01/10-KR-2/14

   W drodze do Emaus-seria
  „Jezus prowadzi i zbawia”
   ks. Zbigniew Marek
  wyd. WAM

  Nr dop. AZ-33-01/10-KR-2/14

   

  III

  Język polski

  A. Łuczak, E. Prylińska,
  K. Krzemieniewska
  Język polski 3. Między nami.
   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
  NR dop. 63/3/2011

   

  A. Łuczak, E. Prylińska
  Język polski 3. Między nami.
  Zeszyt ćwiczeń. Część 1 i 2.  GWO
  Nowa wersja

   

  III

  Historia

   „Śladami przeszłości 3” S. Roszak, A. Łaszkiewicz Nowa Era

  NR dop. 60/3/2011

  Zeszyt ćwiczeń, Ilona Janicka

  Nowa Era

   

  III

  Język niemiecki

  www. weiter deutsch-3- (kurs kontynuacyjny)

  Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastapiło

  Wyd. PWN Warszawa 2011 r.(w druku jeszcze nie wydane)

  NR dop. 9/3/2011

  Zeszyt ćwiczeń

  „www. waiter deutsch 3”

  M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

  PWN W – wa 2011 r.

   

   

  III

  Język angielski

  Upbeat 3 - wydanie uaktualnione

  I. Freebairn, J. Bygrave, J. Copage, L. Kilbey, R. Fricker

  Wyd. Pearson

  Nr dop. 316/3/2011/z1

   

  Upbeat 3 - wydanie uaktualnione – Language Builder

  L. White, L. Kilbey, I. Freebairn, J. Bygrave, J. Copage, T. Siuta

   

  III

  Matematyka

   „ Matematyka wokół nas” Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak – Jurkiewicz,

   WSiP

  NR dop. 62/3/2010

  Zbiór zadań i testów dla trzeciej gimnazjum „ Matematyka wokół nas”, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak – Jurkiewicz

  WSiP

   

  III

  Biologia

  Beata Sągin, A. Boczarowski,        

    M. Sęktas

  „Puls Życia” 3

  wyd. Nowa Era

  rok wydania od 2010 r.

  NR dop. 58/3/2010

   

       Bez ćwiczeń

   

   

  III

  Chemia

  Jan Kulawik, Teresa Kulawik , Maria Litwin

  „Chemia Nowej Ery” cz.3

  wyd. Nowa Era

  rok wydania od 2010 r.

  NR dop. 49/3/2010

   

   

       Bez ćwiczeń

   

  III

  Fizyka

  „To jest fizyka” podręcznik dla gimnazjum cz.4,

  Marcin Braun, Weronika Śliwa  NOWA ERA

  NR dop. 73/4/2011

  Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum

  „To jest fizyka” cz.4

   

  III

  Geografia

  Podręcznik do geografii dla trzeciej gimnazjum „ Puls Ziemi”, Roman Malarz,

  Nowa Era

  NR dop. 5/3/2010

  Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum, Joanna i Stanisław Osikowie

  Nowa Era

   

  III

  WOS

  I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia, T. Maćkowski „Dziś i jutro cz.2” Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum

  Nowa Era

  NR dop. 77/1/2009/2015

   

   

   

  --------------------------------------

   

  III

  Zajęcia techniczne

  „Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno - motoryzacyjne”.

  Materiały edukacyjne do zajęć technicznych dla gimnazjum

  Waldemar Czyżewski, Waldemar Zib, Wojciech Walat,

  Nowa Era

   

  --------------------------------------

   

  III

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  „Żyję i działam bezpiecznie”

  Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum

  Jarosław Słoma, Grzegorz Zając

  Nowa Era

  NR dop. MEN 17/2009/2015

   

   

  ---------------------------------------

   

  III

  Zajęcia artystyczne

   ----------------------------------

  Zeszyt do zajęć artystycznych. Plastyka i Teatr. Kraina sztuki. Beata Marcinkowska, Lidia Frydzińska-Świątczak Wydawnictwo Szkolne PWN

  NR dop. 154/2009

   

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Borecznie
  Boreczno 22
  14-230 Zalewo
  woj. warmińsko-mazurskie
 • 089 758 86 14

Galeria zdjęć