Nawigacja

 • 17.04.2015

  Ostatnio na lekcji języka angielskiego uczniowie klasy IV uczyli sie opisywać osoby i zwierzęta. W ramach ćwiczeń mieli narysować wymyślone przez siebie stworki oraz je opisać. Uczniowie świetnie się bawili, a wyniki ich pracy można obejrzeć w galerii "Stworki" klasy IV.

 • Sprawdzian 2015

  1 kwietnia 2015 roku odbył sie Sprawdzian po szóstej klasie. 26 uczniów przystapiło do pierwszego poważnego egzaminu w swoim życiu. Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza część obejmowała zadania z języka polskiego i matematyki; druga sprawdzała stopień opanowania umiejętności z języka niemieckiego.

  Wyniki Sprawdzianu zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną pod koniec maja.

 • Zajęcia profilaktyczne

  17 marca 2015 roku odbyły się w szkole zajęcia dla klasy V szkoły podstawowej i I gimnazjum. Ich tematem była szeroko pojeta profilaktyka uzależnień. W części przeznaczonej dla szkoły podstawowej uczniowie wzięli udział w lekcji "Szkoła w sieci", poświęconej bezpieczeństwo w internecie i zagrożeniom wynikającym z korzystania z komputerów i internetu (np. uzależnienie od gier komputerowych). Zajęcia przeprowadziła przedstawicielka Ośrodka Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" z Krakowa.

 • Warsztaty dla rodziców "Razem Możemy Więcej"

  12 marca 2015 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla rodziców poświęcone motywowaniu uczniów do nauki. Była to kolejny etap realizacji projektu wspierania szkół powiatu iławskiego "Razem Możemy Więcej". Wzięli w nich udział rodzice uczniów szkoły podstawowej.

 • Warsztaty "Razem możemy więcej"

  24 lutego 2015. w naszej szkole odbyły sie warsztaty dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Ich tematem były Techniki skutecznego uczenia się. Zajęcia te realizowane były w ramach programu wspierania szkół na terenie powiatu iławskiego "Razem Możemy Więcej". W czasie warsztatów dzieci dowiedziały się, jakie (często nietypowe) są sposoby skutecznego uczenia sie i zapamiętywania. Zajęcia prowadzone w miłej atmosferze przybliżyły dzieciom podstawy mnemotechniki.

 • Walentynki

  Valentines Knitted Hearts W drugim tygodniu lutego w naszej szkole obchodzone były walentynki. Przez cały tydzień (od 9 do 13 lutego) prowadzona była poczta walentynkowa. Uczniowie wysyłali kartkę walentynkową swoim kolegom lub koleżankom, często anonimowo.

  Ponadto 12 lutego odbyła sie dyskoteka walentynkowa, podczas której uczniowie świetnie się bawili.

   

 • Zabawa choinkowa

  24 stycznia 2015 roku w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa. Na gości czekało sporo atrakcji.

  Pierwszą z nich były jasełka, wystawione przez uczniów z klas 0-3. Dzieci, przygotowane przez swoje wychowawczynie, wystąpiły przed licznie zgromadzonymi gośćmi - uczniami naszej szkoły, swoimi rodzicami i dziadkami.

  Drugim punktem programu był występ uczennic z klasy IV, które przepięknie zaśpiewały tradycyjne polskie kolędy. Akompaniowały im na gitarze uczennice z klasy VI. Dziewczynki przygotowywały sie pod okiem pana Sławomira Cieplickiego.

  Kolejna część imprezy związana była z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wyrecytowali przygotowane specjalnie na tę okazję wiersze i złożyli życzenia.

  Po tej części oficjalnej rozpoczął się bal karnawałowy. Uczniowie (nie tylko ci najmłodsi), rodzice i nauczyciele świetnie bawili się tańcząc w rytm muzyki. O oprawę muzyczną zadbali absolwenci naszej szkoły. Duże wrażenie wywarły kostiumy dzieci, przygotowane specjalnie na tę okazję. Wśród gości można było spotkać najróżniejsze postacie rodem z bajek, książek, filmów i komiksów. Spośród nich wybrano Królową i Króla Balu.

  Ostatnią, długo wyczekiwaną częścią zabawy była wizyta świętego Mikołaja, który, jak co roku, rozdał dzieciom prezenty.

  W trakcie zabawy cały czas otwarta była "kawiarenka", w której można było poczęstować się ciastem, upieczonym przez rodziców. Bardzo dziękujemy im za pomoc przy organizacji tej imprezy.

  Wszyscy goście i uczestnicy bawili się świetnie i w dobrych humorach wrócili do domu.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii z zabawy (wystarczy kliknąć na zdjęcie poniżej):

 • Informacja o wynikach zapytania ofertowego

 • Zapytanie ofertowe„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Borecznie w okresie od .19.01.2015r. do 31.12.2015r.”

  07.01.2015

  „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Borecznie  w okresie od .19.01.2015r. do 31.12.2015r.”

  Zapytanie ofertowe

  Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz
  z 2014 r. poz. 423
  /

  Zamówienie poniżej 30 tys. Euro

  I. Zamawiający:        Zespół Szkół w Borecznie

       Boreczno 22

       14-230 Zalewo

       Tel. (fax) 89 758 86 14

  Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Borecznie w okresie od 19.01.2015r. do 31.12.2015r.”

  II. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych z grupy kodów (kod CPV 15131130-5 ,CPV 1554000-5, CPV 15500000-3, CPV 15610000-7, CPV 15830000-5, CPV 15840000-8, CPV 15851000-8, CPV 15331000-7, CPV 15332000-4, CPV 15411200-4, PCV 15220000-6, CPV 15811000-6, CPV 15130000-8, CPV 15131400-9, CPV 15131600-1)
  do Zespołu Szkół w Borecznie. Sukcesywne dostawy obejmują dostarczanie produktów potrzebnych do przygotowania ok. 150 posiłków dziennie w dniach od 19 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2015r. (z pominięciem dni wolnych od nauki).

  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia. Nie dopuszcza dzielenia w ramach poszczególnych części.

   

  Uwaga: Istotne warunki zamówienia.

  Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na części:


  Część 1 dostawa wędlin (kod CPV 15131130-5) - załącznik nr 1a

  Część 2 dostawa mleka i produktów mleczarskich (kod CPV 15512200-2, CPV 15530000-2, CPV 15544000-3, CPV 15551000-5 ) - załącznik nr 1b

  Część 3 dostawa różnych produktów spożywczych, oleje, produkty przemiału ziarna i skrobi (kod CPV 15611000-4, CPV 15831000-2, CPV 15842100-3, CPV 15851100-9, CPV 15871230-5, CPV 15331500-2, CPV 15332200-6, CPV 15411210-7) załącznik nr 1c

  Część 4 dostawa produktów mrożonych i ryb (kod CPV 15221000-3) - załącznik nr 1d

  Część 5 dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich (kod CPV15811100-7, CPV 15811400-0, CPV 15812200-4) - załącznik nr 1e

  Część 7 dostawa wyrobów garmażeryjnych (kod CPV 15131000-5, CPV 15131490-6, 15131500-0) - załącznik nr 1f

   

   

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:

    - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

      przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania

     zamówienia;

    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;     

  2. Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena oferty brutto.
  3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
  4. Realizacja zamówienia: od 19.01.2015r. do 31.12.2015r.
  5. Dostawy do Zamawiającego Wykonawca ma realizować własnym środkiem transportu w godzinach 7: 00 do 14:30, po złożonym przez Zamawiającego zamówieniu telefonicznie,
  e-mail lub faxem.
  6. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.
  7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  8. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę – na całe zamówienie lub na wybrane części.

  III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f

  2. Oświadczenie – załącznik nr 2

  3. Umowa - załącznik nr 3

  4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  4. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru:

  Zespół Szkół w Borecznie
  Boreczno 22
  14-230 Zalewo.

  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej
  Nie otwierać przed godziną 10.00  dnia 16.01.2015 roku

  IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną:

  Tel. (fax) 89 758 8614
  e-mail: boreczno@interia.pl

  V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Elżbieta Kryszczuk - intendent w Zespole Szkół w Borecznie, w godzinach pracy tj.: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 12.00, pod numerem telefonu 89 7588614

  VI. Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert.

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wybrany sposób:

  - osobiście/ pocztą/ kurierem na adres: Zespół Szkół w Borecznie

  Ofertę należy złożyć do dnia 16.01.2015r. – do godz. 9:30  

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2015r. o godz. 10:00,  o wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej szkoły w ciągu 7 dni od dnia otwarcia
  i rozstrzygnięcia postępowania.

   

  VII. Opis sposobu obliczania ceny

  P- C min/C badane x 100% = ilość punktów

  C - min - cena minimalna

  C-badane - cena oferowana przez Wykonawcę

   

  1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. Należy podać cenę jednostkową za daną część oraz cenę całego zamówienia.

  2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

  3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym cenę dostawy do siedziby Zamawiającego .

  4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

  5. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.

  6. Podanie ilości towarów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

  7. Zamawiający wymaga aby zamówiony towar był pełnowartościowy, świeży, miał minimalny okres przydatności do  spożycia zgodny z terminem określonym przez producentów poszczególnych produktów żywnościowych.

  8. Zamawiający zastrzega sobie zwrot lub wymianę towaru w przypadku stwierdzenia złej jakości na koszt wykonawcy.

  VIII. Kryterium wybory oferty.

  Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za daną część lub w przypadku ofert całościowych za całe zamówienie.

  IX. Informacje o formalnościach

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający zawiadomi wyłonionych Wykonawców,  którym udzielone zostanie zamówienie.

  2. Zamawiający zawrze umowę pisemną z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
   

  Dyrektor Zespołu Szkół w Borecznie
  Andrzej Nowicki

  Załączniki:
  1. Formularz cenowo - ofertowy – załącznik 1.Załącznik nr 1a - 1f.docx
  2. Oświadczenie – załącznik 2. Załącznik nr 2.docx
  3. Umowa - załącznik 3 Załącznik nr 3.docx

  4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   

   

   

 • Wystawa ozdób świątecznych

  18 grudnia, tuż przed przerwą świąteczną, na świetlicy szkolnej panie ze świetlicy przygotowały wystawę ozdób świątecznych, przygotowywanych przez uczniów naszej szkoły. W ramach tego wydarzenia można było obejrzeć prace wykonywane zarówno przez najmłodszych uczniów jak i młodzież gimnazjalną. Wśród prac, wykonywanych różnymi technikami, były bombki, stroiki oraz inne ozdoby, np. choinki zrobione z szyszek lub łańcuchów. Zdjęcia prac można obejrzeć w galerii (galeria otworzy się w nowym oknie po kliknięciu w poniższy obrazek).

   

   

 • Podsumowanie projektu "Bocian Biały - symbol Warmii i Mazur"

  11 grudnia 2014r.  w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie gościli uczestnicy projektu "Bocian Biały - symbol Warmii i Mazur". Projekt ten realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Przyrody Warmii i Mazur "Natura" oraz Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. W czasie tej uroczystości Wyróżnienie otrzymało dziesięcioro uczniów naszej Szkoły, którzy prowadzili monitoring gniazd bociana białego na terenie gminy Zalewo. Akcja ta odbyła się w ramach VII Międzynarowowego Liczenia Gniazd Bociana Białego. Opiekunem tej grupy była pani Brygida Żabkiewicz.

  Gratulujemy nagrodzonym!

   

  Opiekun grupy, pani Brygida Żabkiewicz, odbiera nagrodę - podziękowanie za udział szkoły w projekcie.

  nagrodzeni uczniowie naszej szkoły

 • Sukces na Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej

  Dnia 28 listopada 2014 roku dwie uczennice z naszej szkoły wzięły udział w V Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie. Konkurs organizowany był przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie, Zespół Szkół w Dobrzykach i Zespół Szkól w Zalewie a honorowym patronatem objęli go Starosta Iławski i Burmistrz Zalewa. Nasze reprezentantki (uczennice klasy 5 szkoły podstawowej) zaprezentowały się bardzo dobrze na tle 12 innych uczestników festiwalu. Jedna z nich zdobyła główną nagrodę - Grand Prix w kategorii szkół podstawowych. Profesjonalni jurorzy byli oczarowani jej występem - wykonaniem piosenki "Wasted" z repertuaru Margaret. Uczennice do festiwalu przygotowywały się pod okiem pana Wojciecha Pachniewskiego.

  Więcej informacji i galeria zdjęć z imprezy na stronie zalewo.pl

  Serdecznie gratulujemy uczestniczkom!

 • Andrzejki w ZS w Borecznie

  27 listopada 2014 roku w naszej szkole odbyła się impreza andrzejkowa.

  andrzejki Jak co roku, dyskotece, która odbywała sie na świetlicy szkolnej, towarzyszyły zabawy i wróżby andrzejkowe. Nie zabrakło tradycyjnych wróżb. Uczniowie (szczególnie przedstawiciele Szkoły Podstawowej) przygotowali również nietypowe zabawy. Szczególnym powodzeniem cieszyły się "ciasteczka z wróżbą", upieczone przez uczennice klasy V. Dodatkowo, dzięki pomocy rodziców, przygotowano drobny poczęstunek. Całą imprezę przygotowali przedstawiciele samorządu szkolnego pod okiem opiekuna, p. Sylwii Gawryś. Uczniowie zajęli się wszystkim: od rozstawienia stołów i udekorowania świetlicy, przez obsługę stanowisk z wróżbami po sprzątanie świetlicy i korytarzy po zakończeniu imprezy.

  Uczniowie bawili się świetnie i bezpiecznie oraz zadowoleni wrócili do domu.

 • Multimedialna lekcja filmowa w ICK w Iławie

  26 listopada 2014 r. w kinoteatrze "Pasja" w Iławie uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej wzięli udział w Multimedialnej Lekcji Filmowej przygotowanej w ramach projektu MAKfilm. Tematem zajęć były "Radio i Telewizja. Dźwięk i obraz".

  Zajęcia podzielone były na dwie części. Pierwsza, krótsza, miała charakter multimedialnych prezentacji przeplatanych wykładami prowadzącego. Uczniowie mogli dowiedzieć sie z niej m.in. ciekawostek dotyczących historii radia i telewizji i zapoznać się ze stroną techniczną powstawania audycji radiowych i programów telewizyjnych. Bardzo ciekawa okazała się częśc poświęcona mrocznej stronie telewizji - reklamom i uzależnieniu od mediów oraz porad, jak uchronic się przed telewizyjnym nałogiem. W części drugiej uczniowie obejrzeli film "Safari".

    Zdjęcia pochodza ze strony MAKfilm.pl

 • Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Borecznie 2014/2015

  W wyniku postępowania przetargowego na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Borecznie wybrano firmę Naftomax z Tyrowa, która zaoferowała najniższą cenę wynoszącą 3247 zł 20 gr za 1000 litrów oleju opałowego.

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  04.11.2014

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  04.11.2014r.

   

  "Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Borecznie"

   

   

  Zamawiający:

  Zespół  Szkół  w  Borecznie

  Boreczno 22

  14-230 Zalewo
   Tel.(89) 7588614 , fax. (89) 7588614

       

    Boreczno dnia, 04.11. 2014r.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:

  „ Dostawę  oleju  opałowego  lekkiego  do  obiektu  Zespołu  Szkół  w  Borecznie”

           

   

   

   

   

  Zatwierdzam:

        Dyrektor Zespołu Szkół

              w   Borecznie

          Andrzej Nowicki

   

   

   

   

  Dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Borecznie  zaprasza  do  udziału  w  przetargu  nieograniczonym  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 

  1. Przedmiot zamówienia.

         1)  przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest:

  „ Dostawa  oleju  opałowego  lekkiego  w  ilości  35 000  litrów do  kotłowni  Zespołu  Szkół  w  Borecznie”
  2)      Olej  opałowy  lekki L – 1  według  Polskiej  Normy  PN C – 96024  powinien  spełniać   parametry nie gorsze niż :

        1)  gęstość  w  150 C , max  -    0,860g/cm3,

        2)  wartość opałową, min.    -    42,6MJ/kg,

        3)  temperatura zapłonu, min. -    560 C,

        4)  lepkość kinematyczna     -    6,00mm2/s,

        5)  skład frakcyjny:

          -  do 2500  C  destyluje, max. -    65% (V/V),

          -  do 3500  C  destyluje, min.  -    85% (V/V) ,

        6)  temperatura płynięcia, max.     -    - 200  C,

        7)  pozostałość po koksowaniu z 10%

              pozostałości  destylacyjnej, max.  -    0,3% (m/m),

        8)  zawartość  siarki, max.    -    0,2% (m/m),

        9)  zawartość  wody, max.   -    200mg/kg,

        10) zawartość zanieczyszczeń stałych, max.   -    24mg/kg,

        11) pozostałość po spopieleniu, max.  -    0,01% (m/m),

        12) barw -    czerwona,

    3)  dostawy  oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień     składanych  telefonicznie potwierdzonych faxem przez Zamawiającego  u Dostawcy, w terminie  dwóch dni od daty telefonicznego złożenia zamówienia. Wykonawca dołączy atest  na olej  opałowy przy każdej dostawie.

     4)  Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych i wariantowych.

  3.      Termin  wykonania  zamówienia.

  1)  termin realizacji zamówienia  -  od  21.11. 2014r.  do  31.05. 2015r.  sukcesywnie wg.  telefonicznego  zgłoszenia zapotrzebowania,

       2)  olej należy dostarczyć do obiektu w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia Zamawiającego.    

  4.      Opis  sposobu  obliczania  ceny.

  1.  Na  cenę  ofertową  brutto  za 1000 litrów (jednostka  w  której producent określa cenę  hurtową) oleju  składa  się  :

  a)  cena  sprzedaży  netto  publikowana  na  stronie  internetowej  producenta  na  dzień    

       07.11.2014r.  przyjęta  w  celu  obliczenia  ceny  oferty,

  b)  marża wykonawcy  lub  upust wykonawcy  netto  stały/a  przez  cały  okres  realizacji zamówienia, zawierający/a  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia,    w tym  koszty  dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne  koszty  wynikające  z  realizacji przedmiotu zamówienia,

  c)  podatek VAT.

  5.      Kryteria  oceny  ofert.

  1)  przy  wyborze  oferty  Zamawiający  kierować  się  będzie  kryteriami:

          a)  cena  zawierająca również  koszty  transportu – 100%

  2)  cena  w  skali  0-100 punktów

          a) najniższa cena- 100 pkt,

          b) pozostała  proporcjonalnie wg wzoru:

    najniższa cena x 100 pkt

            ---------------------------------   x  100% ( waga kryterium)

    cena oferty rozpatrywanej

  3)  za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów.

  6.      Termin  związania  ofertą.

  Wykonawcy  pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.    

  7.      Miejsce  i  termin  składania  ofert.

  1)  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.  w sekretariacie  Zespołu Szkół w Borecznie  w terminie  do  19.11. 2014r.  do  godziny  9 00,

  2)  oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania,

  3)  oferta zostanie odrzucona bez rozpatrywania, gdy:

        a)  jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

         b)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

      8.      Miejsce  i  termin  otwarcia  ofert.

  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  19.11. 2014r. o godzinie 10 00 w  Zespole  Szkół  w  Borecznie  w gabinecie dyrektora szkoły.

  9.      Wybór  oferty.

  1)  wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo  zamówień  publicznych,

  2)  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można  będzie dokonywać  wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej marży handlowej, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych

   10.  Tryb  ogłoszenia  wyników

  1)      wszyscy  wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wyborze oferty

  2)      wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

    11.  Opis przygotowania oferty.

  1)      oferta winna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej   SIWZ  wraz z niezbędnymi załącznikami wnikającymi ze  SIWZ,

  2)      w przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem prze osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta,

  3)      złożone oferty winny być  zgodne z wymogami SIWZ,

  4)      każdy wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę,

  5)      każdy wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy,

  6)      oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela   lub przedstawicieli wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika to z załączonych dokumentów do oferty,

  7)      miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winno być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,

  8)      ofertę wraz z załącznikami należy umieścić  w zamkniętej i zabezpieczonej  przed przypadkowym  otwarciem kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego z umieszczeniem na niej zapisem „Dostawa oleju opałowego”,

  9)      wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia. Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty, koperta zawierająca ofertę zostanie odesłana bez otwierania do wykonawcy,

  10)  strony powinny być ze sobą trwale połączone tak, aby  nie mogły ulec dekompletacji.

  12.    Warunki wymagane  od  oferentów ubiegających  się  o  zamówienie.

  Wykonawca winien spełniać poniższe  warunki:

  a)      uprawniony musi być dopuszczony do występowania w obrocie  prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

  b)    nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 Prawa zamówień publicznych.

  13.    Dokumenty  wymagane  od  wykonawców  ubiegających  się  o  zamówienie.

  Celem potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w pkt 12 SIWZ należy przedstawić następujące dokumenty:

  a)      podpisane oświadczenie zgodnie z wymogami art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do SIWZ).

  b)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

  c)    oświadczenie z art. 24 o niepodlegania wykluczeniu z postępowania.

  14.    Wadium     

            Zamawiający nie wymaga wadium  jako warunku udziału w postępowaniu.

  15.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy     

          1)   Zamawiający  nie  wymaga  finansowej  formy  zabezpieczenia.

          2)  Za  nieterminowe  wywiązywanie  się  Wykonawcy z  realizacji  zamówienia    Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  stosowania  kar  umownych   określonych  w  umowie ( załącznik  nr 2 do  SIWZ).

  16.  Warunki  umowy:

  1)  wszelkie postanowienia  zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,

  2)  umowa zostanie zawarta na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,

  3)  o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę odrębnym pismem,

  4)  umowa zostanie zawarta  pomiędzy Zespołem Szkół w Borecznie, a wybranym wykonawcą reprezentowanym przez  upoważnione osoby, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami ( wypis z KRS, umowa spółki cywilnej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

  17.  Pouczenie  o   środkach ochrony  prawnej

  1)      Wobec  czynności  podjętych  przez  Zamawiającego  w  toku  postępowania  oraz w  przypadku  zaniechania  przez  Zamawiającego  dokonania  czynności, których  podjecie  nakazują  Zamawiającemu  przepisy  prawa, Wykonawca  może  złożyć  protest.

  2)      Termin  do  wniesienia  protestu  wynosi  7  dni  od  dnia, w  którym  Wykonawca  powziął  lub  mógł  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego  wniesienia, z  zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.

  3)      Od  oddalenia  lub  odrzucenia  protestu  przysługuje  odwołanie. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych  w  terminie  5  dni  od  dnia  doręczenia  rozstrzygnięcia  protestu  lub  upływu  terminu  rozstrzygnięcia, informując  jednocześnie  Zamawiającego  o  wniesieniu  odwołania.

  18.  Udzielenie wyjaśnień  do SIWZ.

  Wyjaśnień  udziela  Pan  Andrzej Nowicki  pod  numerem  telefonu  897588614.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zał. Nr 1 do SIWZ

  O F E R T A

   ...................................................................................................................................

   

  ………………………………………………………………………………………

  ( nazwa oferenta )

  składa  ofertę  na  „ Dostawę  oleju  opałowego  lekkiego  do  Zespołu  Szkół  w Borecznie”

   

   

   

  Opis przedmiotu zamówienia

   

   

   

  Ilość w litrach

  Cena hurtowa producenta netto

  (zł/1000 l)

  na dzień

  07.11.2014

  przyjęta do celów oceny oferty

   

   

   

  Marża (M) lub upust (U)  netto

  zł/1000l

   

   

   

  Cena sprzedaży netto

  zł./ 1000l

   

   

   

   

  VAT

   

   

   

   

   

   

   

  Cena sprzedaży (cena ofertowa) brutto zł/1000 l

   

  Q

   

   

  CH

   

  M

   

  U

   

  Cs=CH+M

  lub

  Cs=CH-U

   

  %

   

  zł.

   

  Csb=Cs+VAT

   

  Olej  opałowy lekki

   

   

  1000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cena ofertowa (cena sprzedaży brutto) przedmiotu zamówienia wynosi ………………zł.

  za  1000 litrów oleju opałowego lekkiego (całość zamówienia opiewa na 35000 l).

  (wskazana marża handlowa lub upust jest stały przez cały okres realizacji zamówienia, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją umowy).

  Oświadczamy, iż spełniamy warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.    Prawo zamówień  publicznych tj:

     -  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

     -  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

     -  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

     -  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia. 

  W  pełni  akceptujemy  warunki   Zamawiającego  określone  w  SIWZ.

   

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zał. Nr 2  do  SIWZ

  UMOWA NR……../2014

  NA  DOSTAWĘ  OLEJU  OPAŁOWEGO 

  W   dniu ………………. r. pomiędzy  Zespołem Szkół w Borecznie zwanym dalej  „Zamawiającym”  reprezentowanym przez:

  Dyrektora  Zespołu Szkół w Borecznie 

  przy  kontrasygnacie:

  Głównego księgowego –

  a   ………………………………………………………………………………………………

  reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………

  zwanym  dalej „Dostawcą”, wybranym w trybie art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) , została zawarta

  umowa  o następującej treści:

  § 1.

  Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego w łącznej

  ilości  ok. 35 000 litrów  do  budynku  Zespołu Szkół w Borecznie.

  § 2.

  1.  Termin  realizacji  dostawy  ustala się:

          -  rozpoczęcie  21 listopada 2014r.

          -  zakończenie  30  maja 2015r.

  2.  Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane na podstawie zamówień składanych telefonicznie  potwierdzonych faxem  przez  Zamawiającego u  Dostawcy, w  terminie  dwóch dni od daty telefonicznego złożenia  zamówienia.


  § 3.

  1.  Zamówiony olej lekki Dostawca będzie dostarczał własnym transportem.

  2.  Dostawca zobowiązany jest dostarczyć olej opałowy lekki posiadający aktualne atesty, które należy załączyć do każdorazowej dostawy.

  § 4.

  1. Za dostarczony olej opałowy lekki Zamawiający zapłaci należność w kwocie ustalonej na podstawie ilości dostarczonego oleju i ceny określonej w pkt 2- liczonej proporcjonalnie do ilości oleju.

  2. Cena 1000 litrów oleju opałowego lekkiego składać się będzie z następujących elementów:

         - aktualna cena producenta netto (zł./1000 l) umieszczona w oficjalnym cenniku hurtowym paliw  obowiązującym na dzień dostawy, publikowanym na oficjalnych stronach internetowych producenta oferowanego oleju opałowego,

        -  plus stała marża handlowa lub minus upust ( stały/a/ przez cały okres realizacji zamówienia, zawierający wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfiką i umową) …………. doliczona lub odliczona do dostawy jednostkowej 1000 l

           Do  ceny  dolicza  się  23% VAT.

  § 5.

  Należność za wykonaną dostawę  będzie realizowana z konta Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Dostawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

  § 6.

  W  przypadku niewykonania umowy lub nieterminowego wykonania Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanego zamówienia uzgodnionego na dany dzień.

  § 7.

  W przypadku zwłoki, co najmniej  4 dni w dostawie oleju opałowego lekkiego Zamawiający może  rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

  § 8.

  Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.

  § 9.

  W  sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.155 ze zm.)

  § 10.

  Ewentualne spory, które mogą wynikać ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy.

  § 11.

  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

   

   

  Dostawca          Zamawiający  

   

   

 • Biegi sztafetowe.

  16.10.2014

  Dnia 16.10.2014 roku o godzinie 9.00 na stadionie w Zalewie odbył się bieg sztafetowy dziewcząt i chłopców z gimnazjum. Nasza szkoła zajęła II miejsce w klasyfikacji dziewcząt i chłopców.

  Skład drużyny dziewcząt:

  • Ewa Burlińska

  • Natalia Zyska

  • Natalia Tarnawska

  • Karolina Szarecka

  Skład drużyny chłopców:

  • Arkadiusz Wiśniewski

  • Patryk Damiński

  • Jakub Zalman

  • Krystian Liwenda

  Biegi sztafetowe..

 • Święto pieczonego ziemniaka

  Pod krzakiem w ziemi rośnie ich wiele,

  Dzieci je chętnie pieką w popiele.

   

  Dnia 03.10.2014r. tradycyjnie nasza szkoła postanowiła świętować Dzień Pieczonego Ziemniaka na Hubertówce, w którym uczestniczyły dzieci z klas 0 i  I – III szkoły podstawowej. Dzieci miały okazję poznać się lepiej i przekonać się, że szkoła to nie tylko nauka i wymagający nauczyciele, lecz także miejsce wspaniałych imprez, podczas których można zdobyć wyjątkowe, bezcenne doświadczenia.

  W Święcie Pieczonego Ziemniaka wzięli udział również rodzice naszych wychowanków. To wydarzenie było wspaniałym pomysłem na zintegrowanie. Dzięki wspólnym zabawom i towarzyszacemu im głośnemu śmiechowi można poznać sie znacznie lepiej.

  Zabawa rozpoczęła się od pieczenia kiełbasek na ognisku. Następnie rozgrywane były konkursy, w których chętnie brali udział zarówno dzieci i rodzice. Zabawa była świetna, a rodzicom przydała się chwila relaksu po ciężkiej pracy.

  Na zakończenie tego święta było długo wyczekiwane jedzenie pieczonych ziemniaków, które cieszyły się dużą popularnością.

  Wychowawcy klas 0, I – III bardzo serdecznie dziękują Paniom ze świetlicy: Iwonie Bartosiewicz i Kamili Martyce za pomoc w przygotowaniu Święta Pieczonego Ziemniaka.

  Dziękujemy również rodzicom, że mieli troszkę wolnego czasu, aby razem z nami świętować ten dzień.

  Dziękujemy i zapraszamy za rok !!!

 • Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Zalewa 2014r.

  27.09.2014

    W piątkowe przedpołudnie 29.09.2014 r. na „Hubertówce” przeprowadzone zostały dziesiąte jubileuszowe Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Zalewa. Udział w zawodach wzięły szkoły z Dobrzyk, Zalewa, Boreczna, Miłomłyna, Bart oraz Bynowa. Liczba zawodników była imponująca - około 280 uczestników. Najpiękniejszym widokiem jest najmłodszy kwiat naszego społeczeństwa, który wpada na metę zmęczony często rozżalony brakiem dobrego wyniku, który jednak zaprocentuje w przyszłości lepszym i dłuższym zdrowiem. Jest to doskonały moment na zastanowienie się, co daje nam bieganie? Odpowiedz nasuwa się sama „Bieganie daje mi niepowtarzalną okazję definiowania siebie poprzez docieranie do granic psychofizycznych możliwości” (Jakub Bochenek).

           Oprócz rywalizacji na uczestników biegów czekała gorąca herbatka, kiełbaska i bułka oraz jogurty. Nasza szkoła w rywalizacji drużynowej zajęła: II miejsce dziewcząt szkół gimnazjalnych oraz III miejsce wśród chłopców szkół gimnazjalnych. Godne odnotowania są indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów w poszczególnych kategoriach:

  Dziewczyny Szkoła Podstawowa

  I miejsce Julita Wojciechowska

  Dziewczyny Gimnazjum

  III miejsce Ewa Burlińska

   Organizatorzy składają podziękowania dla: Pani pielęgniarki z ZS w Borecznie, która czuwała nad bezpieczeństwem medycznym, Panu Pawłowi Jesionce, firmie NET SYSTEM z Ostródy, zakładowi DOLUX-M z Boreczna, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury z Zalewa, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Vega z Boreczna, Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół z Boreczna Andrzejowi Nowickiemu oraz wielu zaprzyjaźnionym osobom, które zasponsorowały nagrody dla zwycięzców i oczywiście sędziom technicznym z klas I, II i III gimnazjum za profesjonale podejście do wytyczonego zadania.

  Szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego, który ufundował medale, puchary i kiełbaski na ognisko oraz uświetnił swoją osobą zawody.

  Organizatorem zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego z Boreczna.

   

   Galeria zawodów: X Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Zalewa 2014r.

 • Oferta edukacyjna

  Informujemy, że na stronie umieściliśmy zaktualizowane informacje dotyczące oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Borecznie w roku szkolnym 2014/2015

  Szczegóły w zakładce "Oferta edukacyjna" lub TUTAJ

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Borecznie
  Boreczno 22
  14-230 Zalewo
  woj. warmińsko-mazurskie
 • 089 758 86 14

Galeria zdjęć